You Are Here: Home - Manhaj - Periksalah Dari Mana Kamu Mengambil Agama Kamu

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah Dalam Menerima Dan Mengambil Dalil

Termasuk dari prinsip 'aqidah Salafush Shalih, Ahlus Sunnah wal Jama'ah:

Dalam manhaj talaqqi (menerima) dan istidlal (mengambil dalil), yaitu ittiba' (mengikuti) apa yang datang dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih, baik secara zahir maupun bathin, serta taslim (menerima) kepada sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Allah Ta'ala berfirman:

Maksudnya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa menderhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." [QS. Al-Ahzaab: 36]

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Saya tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya." [1]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengatakan: "Kitabullah kemudian sunnah Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam", tetapi mereka mengatakan: "Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya secara bersamaan", kerana as-Sunnah bergandengan dengan Kitabullah. Alasan lainnya juga dikeranakan Allah telah mewajibkan semua hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya, sedang sunnahnya Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan makna yang dikehendaki Allah Ta'ala dalam Kitabullah.

Kemudian Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengikuti apa yang ditempuh oleh para Sahabat, baik dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Anshar secara umum, dan Khulafa-ur Rasyidiin secara khusus. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mewasiatkan kepada ummatnya agar mengikuti para Khulafa-ur Rasyidiin secara khusus kemudian mengikuti generasi berikutnya, yaitu tiga generasi pertama yang dimuliakan.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa-ur Rasyidiin yang telah mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru (dalam agama), kerana sesungguhnya segala sesuatu yang baru (dalam agama) adalah bid'ah dan segala yang bid'ah adalah sesat." [2]

Oleh kerana itu, rujukan Ahlus Sunnah ketika terjadi perselisihan adalah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

Maksudnya: "...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [QS. An-Nisaa': 59]

Para Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan rujukan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut mereka, tidak ada suatu apa pun dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih yang dapat dipertentangkan dengan qiyas (analogi), perasaan, kasyaf (penyingkapan tabir rahsia sesuatu yang ghaib), pendapat syaikh (guru) maupun imam kerana agama Islam telah sempurna semasa hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Allah Ta'ala berfirman:

Maksudnya: "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuredhai Islam itu jadi agamamu." [QS. Al-Maa-idah: 3]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mendahulukan ucapan seseorang atas Kalamullah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Ta'ala befirman:

Maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[QS. Al-Hujuraat: 1]

Ahlus Sunnah mengetahui bahawa mendahului Allah dan Rasul-Nya termasuk mengatakan atas nama Allah tanpa didasari ilmu; ini termasuk perbuatan yang dihiasi oleh tipu daya syaitan.

Ahlus Sunnah berpendapat bahawa akal sihat sesuai dengan naql (dalil) yang shahih. Ketika mendapatkan permasalahan, mereka mendahulukan naql kerana naql tidak membawa sesuatu yang mustahil bagi akal untuk menerimanya. Akan tetapi, membawa sesuatu yang tidak diketahu kebenarannya oleh akal. Oleh sebab itu, akal harus membenarkan naql dari segala yang dikhabarkannya, bukan sebaliknya.

Ahlus Sunnah tidak meremehkan kedudukan akal kerana ia tempat bergantungnya taklif (kewajiban) dalam pandangan mereka. Walaupun demikian mereka mengatakan bahawa akal tidak boleh mendahului syari'at. Kalau tidak demikian, pasti manusia tidak perlu kepada para Rasul sehingga akal akan mendominasi dalam ruang lingkupnya. Oleh kerana itu, mereka dinamakan Ahlus Sunnah sebab mereka berpegang teguh, mengikuti, dan taslim (menerima) secara penuh kepada petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Ta'ala berfirman:

Maksudnya: "Maka jika mereka tidak menjawab (tentanganmu), ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." [QS. Al-Qashash: 50]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utamanya, kemudian merujuk kepada ijma' ulama dan bertumpu kepadanya.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan ummatku di atas kesesatan. Dan tangan Allah di atas jama'ah. Barangsiapa yang menyimpang, maka ia menyendiri dalam Neraka." [3]

Dengan demikian ummat ini ma'sum (terjaga) dari berkumpul di atas kebathilan sehnga tidak mungkin bersepakat untuk meninggalkan kebenaran.

Ahlus Sunnah tidak menyakini adanya orang yang ma'sum (terjaga dari dosa dan kesalahan) selain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berpendapat bahawa seseorang boleh berijtihad dalam permasalahan yang tersembunyi (samara) sebatas keperluan darurat. Walaupun demikian, mereka tidak fanatik dengan pendapat seseorang kecuali jika pendapat tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka berkeyakinan bahawa setiap mujtahid bias benar dan salah. Jika benar, baginya dua pahala, iaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran ijtihadnya. Adapun jika salah, baginya satu pahala, iaitu pahala ijtihad sahaja. Maka perbezaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah ijtihad tidak mengaharuskan terjadi permusuhan mahupun saling menjauhi, tetapi satu sama lain saling mencintai, saling berwala', dan sebahagian solat di belakang sebahagian lainnya walaupun ada perbezaan di antara mereka pada sebahagian masalah far'iyah (masalah yang sifatnya cabang, bukan masalah yang sifatnya pokok).

Mereka tidak mewajibkan seseorang daripada kaum muslimin untuk mengikuti dan terpaku (taqlid) pada mazhab fiqih tertentu, namun tidak mengapa jika atas dasar ittiba' (mengikuti sesuatu dalil syar'i), bukan taqlid; oleh kerana itu, hendaknya bagi setiap muslim berpindah dari mazhab yang satu ke mazhab yang lain kerana mengikuti dalil yang kuat. Bagi penuntut ilmu, jika dia mempunyai keahlian dan mampu mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para imam, wajib baginya untuk mengamalkannya dan berpindah dari satu mazhab imamnya dalam suatu masalah kepada mazhab imam yang lain yakni dengan memilih penggunaan dalil yang lebih tepat dan lebih kuat pemahamannya dalam masalah lain. Tidak boleh baginya mengambil pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya kerana bila demikian ia akan menjadi muqallid (orang yang taqlid). Hendaknya ia mencuahkan apa yang ia miliki untuk meneliti dan akhirnya dapat mengambil pendapat yang lebih kuat dari perbezaan pendapat yang terjadi. Jika tidak mungkin men-tarjih (memilih pendapat yang paling kuat), bererti posisinya seperti orang awam sehingga ia harus bertanya kepada ulama.

Orang awam yang tidak dapat meneliti dalil maka tidak ada mazhab baginya, tetapi mazhabnya adalah mazhab mufti-nya (orang yang berhak memberikan fatwa). Oleh kerana itu, hendaknya ia bertanya kepada ulama tentang al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman:

Maksudnya: "...Maka bertanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." [QS. An-Nahl: 43]

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahawa fiqih dalam agama tidak sempurna dan tidak berat, kecuali dengan ilmu dan amal secara bersamaan. Oleh sebab itu, barang siapa mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi ia tidak mengamalkannya atau tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak mengamalkan as-Sunnah, maka ia bukanlah faqih (ahli fiqih).

Catatan kaki:

[1] Dari Malik bin Anas secara mursal, tercantum dalam al-Muwaththa' (no. 1619), ia mempunyai hadis penguat yang dikeluarkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (I/93) dari Sahabat Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Misykaatul Mashaabiih jilid I, Bab 'al-I'tisham bil Kitaabi was Sunnah' (no. 186 (47)) dan dicantumkan juga pembahasan tentang penguat hadits tersebut dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (IV/355-361).

[2] HR. Ahmad (IV/126-127), Abu Daud (no. 4607), at-Tirmizi (no. 2676), dan al-Hakim (I/95). Dishahihkan dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Lihat keterangan hadis selengkapnya di dalam Irwaa-ul Ghalil (no. 2455) oleh Syaikh al-Albani.

[3] HR. At-Tirmidzi (no. 3167) dari Sahabat Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma. Diriwayatkan pula oleh al-Hakim (I/115) dari Sahabat Ibnu 'Umar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami'ish Shaghiir (no. 1848) tanpa lafaz "Wa man syadzdza syadzdza fin naari." Dicantumkan juga oleh Syaikh al-Albani dengan penjelasan lebih detail dalam Kitaabus Sunnah libni Abi 'Ashim wama'ahu Zhilaalil Jannah fi Takhriijis Sunnah (no. 80, hlm. 56-57, cet. Al-Maktab al-Islami, th. 1419 H).

Dinukil daripada Buku 'Intisari 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah' oleh 'Abdullah bin 'Abdul Hamid al-Atsari, terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2007, ms. 180-188 (dengan sedikit suntingan bahasa). Judul asli adalah Al-Wajiiz fii 'Aqiidatis Salafish Salafish Shaalih Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dianjurkan bagi penuntut ilmu dan pencinta kebenaran untuk memiliki dan menelaah kitab ini dalam rangka mengetahui serta memahami prinsip-prinsip pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Semoga bermanfaat.Wallahu'alam..

Terima kasih pada Abu Harith Mohd Zubair untuk posting ni..

Tags: Manhaj

0 comments

Leave a Reply